Σφραγίδα (Imprint)

Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

ELLINON STORES ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ατομική Επιχείρηση
ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 40Α, ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΚ 42100
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rg.serotsnonille@ofni
Αριθμός τηλεφώνου: 2431304044
VAT ID: EL108655825

Ο(οι) νόμιμος(-οί) εκπρόσωπος(-οί) του ELLINON STORES ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ατομική Επιχείρηση:

ELLINON STORES ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. Γενικά

1.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) με την άδεια χρήσης ή τον αριθμό μητρώου:

131493453000 

1.2 Σύμφωνα με τον κανονισμό για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών στις Υποθέσεις Καταναλωτών (Κανονισμός ΗΕΔ):

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ευκαιρία για τους καταναλωτές να υποβάλλουν καταγγελίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL: ec.europa.eu/odr

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο.